Archive for September 2, 2015

Barbarians v Samoa (2)

Posted: September 2, 2015 in Sport
Tags: ,

DSCN9452a

The mighty Samoans version of the haka!

Le Manu Samoa ia manu le fai o le faiva
(The Manu Samoa, may you succeed in your mission )

Le Manu Samoa lenei ua ou sau
(The Manu Samoa, here I come )

DSCN9453a

Leai se isi Manu oi le atu laulau
(There is no other Manu (team) anywhere )

Ua ou sai nei ma le mea atoa
(Here I come completely prepared)

DSCN9454a

O lou malosi ua atoatoa
(My strength is at its peak)

Ia e faatafa ma e soso ese
(Make way and move aside)

DSCN9455a
Leaga o lenei manu e uiga ese
(Because this Manu is unique)

Le Manu Samoa
(The Manu Samoa )

DSCN9456a
Le Manu Samoa
(The Manu Samoa)

Le Manu Samoa e o mai I Samoa
(The Manu Samoa reigns from Samoa)